+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com

Obchodní podmínky a GDPR

 • Jedna vyučovací lekce ve všední dny trvá: 1,5 hod./1xtýdně v kurzech Grafologie, 
  1,5 hod./1xtýdně v kurzu Arteterapie, 2 hod./1×14 dní po dobu 10 lekcí v individuálních kurzech Grafoterapie.
 • Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
 • Jeden víkendový seminář trvá 7 vyučovacích hod. a 15 min. v 1 den. (sobota nebo neděle) nebo po dobu 2 dnů (sobota a neděle).
 • Intenzivní pětidenní kurz trvá 7 vyučovacích hodin a 15 min. denně po dobu 5 dnů.
 • Trvání 1 přednášky: min. 1 vyučovací hodina.
 • Zpracování grafologického rozboru rukopisu do 14 dní od obdržení písemného podkladu a zálohy, pokud není dohodnuto jinak.
 • Zpracování rychlorozboru na osobní konzultaci v rozsahu 2 hod. je třeba domluvit minimálně 1 měsíc před setkáním z důvodu velkého zájmu klientů o tuto službu.
 • Individuální konzultace: minimálně 1 hod,. doporučená délka jsou 2 hod.
 • Kopie písemných a obrazových materiálů i výtvarné potřeby jsou zahrnuty v ceně kurzů, pokud se nejedná o bezplatně poskytnuté rukopisné materiály studentů včetně jejich kopií. 
 • Není-li ustanoveno jinak, nejsou nároky na pořízení učebnic a skript (Čechová, Š.: Grafologie I., II., III., IV.díl) obsaženy v ceně kurzu.

1. Obecný předpoklad pro účast na kurzu

Minimální věk pro účast na našich kurzech činí 16 let. Pokud chce účastník zakončit kurz Základy grafologie, v délce trvání čtyř semestrů zkouškou, musí být jeho věk nad 18 let.

2. Počet účastníků v kurzu

Kurzy ve všední dny, víkendové a intenzivní pětidenní se konají od 5 účastníků.
Pokud minimální kapacita kurzu nedosáhne minimálního počtu 5 účastníků, lze v případě přetrvávajícího zájmu přesto kurz uskutečnit v podobě individuálního studijního plánu. Cena individuálního kurzu může být v takovémto případě navýšena o dohodnutý příplatek na osobu.

3. Platební podmínky 

Platební podmínky pro kurzy ve všední dny a víkendové semináře:

Záloha na kurz ve výši 1000 Kč je splatná do 3 dnů od přijetí potvrzení přihlášky Institutem celostní grafologie (dále jen ICG).
Platbu zálohy lze provést bezhotovostně na č.ú. ICG: 000000-4387923309/0800, variabilní symbol je číslo vaší přihlášky, pokud není stanoveno odpovědným zástupcem ICG jinak.
Doplatek kurzovného lze provést bankovním převodem, složenkou nebo vkladem v hotovosti nejpozději do předchozího dne před zahájením kurzu.
Po dohodě lze zaplatit polovinu ceny kurzu poukázkami: Sodexo – Flexi Pass, Holiday Pass, Relax Pass nebo dárkovým šekem.
Kurzovné lze hradit z fondu zaměstnavatele, v tomto případě zaměstnavatel vystavuje objednávku.
V případě finanční tísně lze dohodnout individuální splátkový kalendář.

Platební podmínky pro intenzivní pětidenní kurzy:

Záloha na intenzivní pětidenní kurzy ve výši 2 000 Kč je splatná do 3 dnů ode dne rezervace.
Doplatek má splatnost nejpozději do 30 dní před dnem zahájení kurzu.
Způsob platby: bankovním převodem, složenkou nebo vkladem hotovosti na č.ú. ICG: 000000-4387923309/0800, variabilní symbol je číslo vaší přihlášky, pokud není stanoveno odpovědným zástupcem ICG jinak. Možnost platby dárkovým šekem.
Do 2 000 Kč akceptujeme platby ve formě poukázek Sodexo – Flexi Pass, Holiday Pass, Relax Pass.
Platbu akce lze hradit z fondu zaměstnavatele, v tomto případě zaměstnavatel vystavuje objednávku.
V případě finanční tísně lze dohodnout individuální splátkový kalendář.

Platební podmínky pro grafologické rozbory osobnosti:

Záloha na zpracování grafologického rozboru rukopisu činí 1 000 Kč a je splatná zároveň s obdržením písemných podkladů od zadavatele. Do 14 dnů od přijetí písemného podkladu a zálohy bude zpracována písemná analýza rukopisu, pokud nebude dohodnuto jinak. Doplatek je splatný bankovním převodem, složenkou nebo vkladem hotovosti na č.ú. ICG: 000000-4387923309/0800, variabilní symbol je číslo grafologického rozboru nebo na dobírku v případě zaslání poštou – v tomto případě se cena navyšuje o poštovné.
Platbu akce lze hradit z fondu zaměstnavatele, v tomto případě zaměstnavatel vystavuje objednávku.
V případě finanční tísně lze dohodnout individuální splátkový kalendář.

Platební podmínky pro 1. Luhačovické grafologické sympozium:

Platba na odborný program sympozia je splatná do 7 dnů ode dne rezervace.
Způsob platby: složenkou, vkladem hotovosti či bankovním převodem na č. ú. ICG: 000000-4387923309/0800, variabilní symbol je číslo vaší přihlášky, pokud není stanoveno odpovědným zástupcem ICG jinak. Možnost platby dárkovým šekem.
Platbu akce lze hradit z fondu zaměstnavatele, v tomto případě zaměstnavatel vystavuje objednávku.
V případě finanční tísně lze dohodnout individuální splátkový kalendář.

Platební podmínky pro grafologické rychlorozbory (2 hod.), konzultace a přednášky:

Termín platby podle dohody.
Způsob platby: složenkou, vkladem hotovosti či bankovním převodem na č. ú. ICG: 000000-4387923309/0800, variabilní symbol je číslo vaší přihlášky, pokud není stanoveno odpovědným zástupcem ICG jinak. Možnost platby dárkovým šekem.
Platbu akce lze hradit z fondu zaměstnavatele, v tomto případě zaměstnavatel vystavuje objednávku.
V případě finanční tísně lze dohodnout individuální splátkový kalendář.

4. Ceny

Ceny ICG, platné k okamžiku přihlášení na akci ICG a uvedené v příslušné aktuální nabídce kurzů, grafologických rozborů, konzultací, odborného programu sympozia, publikací v e-shopu na webové stránce ICG, jsou akceptovány účastníkem tím, že podepíše přihlášku, která je zároveň smlouvou mezi účastníkem kurzu a pořádajícím ICG.

5. Slevy

Všichni účastníci a absolventi kurzů ICG mohou uplatnit slevu na individuální konzultaci (v hodnotě 100 Kč za 1 hodinu).
Při současném obsazení dvou kurzů se poskytne sleva ve výši 10% (týká se kurzů ve všední dny) na cenově výhodnější kurz (neplatí pro kurzy individuální do počtu
5 osob). Slevy jsou poskytovány z nezlevněné ceny kurzu a na jednu osobu lze uplatnit pouze jednu z těchto slev.

6. Vrácení kurzovného a podmínky pro stornování kurzu/řešení náhrady hodin

Vrácení kurzovného a podmínky pro stornování kurzu ve všední dny a u víkendových seminářů:
v případě stornování kurzu ve všední dny nebo víkendového semináře mají účastníci kurzu, semináře nárok na vrácení kurzovného podle těchto modalit:

 • Stornování před zahájením kurzu: vrácení zaplaceného kurzovného při sražení správního poplatku ve výši 1000 Kč.
 • Stornování během prvního vyučovacího týdne: vrácení zaplaceného kurzovného při sražení správního poplatku ve výši 1 500 Kč.
 • Pokud ze zdravotních důvodů – pracovní neschopnost trvající déle nežli 1 měsíc nemůžete kurz dále navštěvovat a prokážete to potvrzením od lékaře, bude Vám vrácena částka odpovídající nevyužitým hodinám s odečtením správního poplatku ve výši 1000 Kč nebo lze zbývající kurzovné (od nahlášení nemoci) převést na další semestr.
 • V případě změn ve vašem zaměstnání nebo studiu nebo v případě cest do zahraničí vám bohužel kurzovné vrátit nemůžeme.
 • Pokud je kurz zrušen rozhodnutím ICG, může účastník přejít do jiného kurzu nebo požádat o vrácení poměrné části kurzovného.
  ICG má právo zrušit nebo sloučit po oznámení účastníkům kurz, který není dostatečně obsazený. V případě, že účastníci nepřestoupí do jiného kurzu, bude jim vráceno kurzovné v plné výši.
 • Změna stávající lektorky/lektora, nezakládá nárok na vrácení kurzovného.
 • V rámci výuky v každém semestru si ICG vyhrazuje právo na změnu dvou termínů výuky ve všech kurzech a seminářích kromě pětidenních intenzivních seminářů
  a jejich nahrazení v jiných termínech.

Vrácení kurzovného a podmínky pro stornování v intenzivních pětidenních kurzech:

 • Při stornování v období do 31 dne před začátkem intenzivního kurzu:
  základní storno poplatek ve výši 2 000 Kč z celkové ceny kurzu za osobu.
 • Při stornování v období 30 – 15 dní před začátkem intenzivního kurzu:
  50% z celkové ceny kurzu.
 • Při stornování v období 14 – 5 dní před začátkem intenzivního kurzu:
  80% z celkové ceny kurzu.
 • Při stornování v období 4 dnů a méně před začátkem intenzivního kurzu:
  100% celkové ceny kurzu.

Podmínky pro stornování účasti na odborném programu 1. Luhačovického sympozia:

 • v případě stornování
  100% celkové ceny za odborný program

7. Odpovědnost ICG/ vyšší moc

Odpovědnost ICG a jejích pracovníků za škodu se omezuje na případy úmyslného jednání a hrubé nedbalosti. ICG nenese odpovědnost
za výpadek svých výkonů z důvodu vyšší moci (např. požáru, záplav, přírodních katastrof, války, úředních nařízení a všech ostatních okolností, které jsou mimo kontrolu smluvních stran).

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

1. Poskytovatel služeb a správce údajů: Ing. Štěpánka Čechová, ICG, Vodičkova 674/6, 110 00 Praha 1 (dále jen „správce“).

2. Souhlasím, aby správce zpracovával mé osobní údaje, které jsem mu poskytl(a) v souvislosti s poskytováním správcem nabízených služeb – fotogalerie, grafologické rozbory, kurzy, konzultace, nakladatelství ICG (e-shop), přednášky, semináře, sympozium (shromáždění, zaznamenávání, uložení, vyhledávání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění, omezení, výmaz, zničení).

3. Jsem seznámen(a) s poučením v souladu s čl. 13 Nařízení, týkajícího se zpracování osobních údajů a přijímám je v plném rozsahu.

4. Prohlašuji, že veškeré údaje, které poskytuji správci jsou pravdivé a přesné. V případě, že dojde ke změnám v údajích, které jsem správci poskytl, oznámím jejich změnu.

5. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů jsem oprávněn(a) kdykoliv odvolat.